معرفی مشتریان ما

مشتریانی که تا کنون برای آنها خدمات انجام داده ایم :
شرکت دارو پلاست پارس ، شرکت ساخت لوازم پزشکی ایران سوپا ، شرکت واریان ، شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران MEN ، شرکت کامران طب ، شرکت طبیب یار، شرکت کت گون اراک ، شرکت اراک سرنگ ، شرکت نیک رهنما کار ، شرکت پویش، شرکت سرمد درمان ،شرکت دارو پخش ، شرکت صانع درمان ، شرکت لوازم طبی ایران ، شرکت نسج طب کیهان ، شرکت تهران سینا ، شرکت هورا طب، شرکت البسه یکبار مصرف فرامرزی ، شرکت جهان سرنگ ، شرکت لاست طب تهران ، شرکت مینا سرنگ رودسر ، شرکت تجهیز طب فن آوران، شرکت آوا پزشک ، شرکت پدرام طب بندر، شرکت عرشیا ، شرکت پزشک یاران ، امداد پخش زنجان ، شرکت ابزار جراح سمنان(صانکس) ، شرکت شفاسرنگ ، شرکت پزشک یاران ، شرکت طب و پلیمر1و2 ، شرکت ظریف پلیمر سپاهان-شرکت عطادرمان صنعت-شرکت ممتاز طب سینا-شرکت توس نگاه-شرکت الدادمهرپارس-شرکت زیست پلیمرآزمون-شرکت طب پوش گستر سهند-شرکت نوین پویا - شرکت ارتین طب پلیمر-شرکت پوشا طب کرمان-شرکت اروم شایان طب-شرکت سهل گستران -شرکت مادران-شرکت متین طب سنندج-شرکت آوان -شرکت ابزارسازان درمانگر-شرکت پوشش طب