مراکز تحقیقاتی

ازمایشگاه تجهیزات پزشکی عصر انقلاب
ازمایشگاه تجهیزات پزشکی عصر انقلاب
انواع تست های تجهیزات پزشکی
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
مرکز جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران